Słownik trudnych terminów

Eksperci GE Money Banku

AKTYWA Rzeczy o określonej wartości majątkowej posiadane przez określoną osobę.
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Nowoczesny rodzaj bankowości, pozwalający na korzystanie z usług bankowych za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się (Internet, telefon, bankomat).
CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU Wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które kredytobiorca jest zobowiązany zapłacić za kredyt.
CESJA PRAW Przekazanie praw wynikających z danej umowy na inną osobę.
CZEK Dokument sporządzany na piśmie według określonego wzoru, nakazujący bakowi wypłatę określonej sumy pieniędzy określonej osobie. Czek musi posiadać datę i podpis.
DECYZJA KREDYTOWA Decyzja podejmowana przez bank, stwierdzająca, że kredyt może być udzielony lub odmawiająca przyznania kredytu.
DOCHÓD BRUTTO Dochód przed odjęciem jakichkolwiek składek i podatków.
DOCHÓD NETTO Dochód pomniejszony o należne składki i podatki.
DOUBEZPIECZENIE Uzupełnienie lub podwyższenie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy (np. po wypłacie odszkodowania za szkodę).
EGZEKUCJA KOMORNICZA Działania podejmowane przez komornika, zmierzające do przymusowego zaspokojenia roszczeń banku (np. zajęcie wynagrodzenia za pracę).
INSTYTUCJA FINANSOWA Podmiot niebędący bankiem, którego głównym przedmiotem działalności jest oferowanie usług finansowych.
KARTA DEBETOWA Rodzaj karty płatniczej, którą można dokonywać transakcji do wysokości salda specjalnego rachunku obsługującego kartę.
KARTA KREDYTOWA Rodzaj karty płatniczej pozwalającej na korzystanie z przyznanego kredytu odnawialnego, który musi być spłacany miesięcznie w pewnej określonej wysokości.
KARTA OBCIĄŻENIOWA Rodzaj karty płatniczej z odroczonym terminem płatności, która pozwala na korzystanie z przyznanego, odnawialnego limitu wydatków.
KONSUMENT Osoba fizyczna kupująca produkty lub usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO Inaczej rachunek bankowy – to jedna z usług prowadzonych przez bank, pozwalająca właścicielowi rachunku na zarządzanie swoimi środkami. Rachunki bieżące, oszczędnościowe, rachunki kart kredytowych, pożyczki i kredyty związane są z prowadzeniem rachunku bankowego.
KREDYT Przyznanie przez jedną stronę (wierzyciel) drugiej stronie (dłużnik) określonej sumy pieniędzy na określony czas. Dłużnik zobowiązuje się zwrócić pieniądze po upływie określonego czasu wraz z odsetkami i innymi opłatami.
KREDYT HIPOTECZNY Kredyt, którego spłata zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości.
KREDYT KONSOLIDACYJNY Kredyt, który przyznawany jest na spłatę innych kredytów.
KREDYT KONSUMENCKI Kredyt udzielany konsumentowi.
KREDYT LOMBARDOWY Kredyt udzielany bankom komercyjnym przez bank centralny.
KREDYT ODNAWIALNY Kredyt, w którym każda spłata powoduje możliwość powtórnego wykorzystania kredytu.
KREDYTOBIORCA Osoba pożyczająca pieniądze od kredytodawcy (np. banku).
KREDYTODAWCA Ktoś, kto udostępnia środki pieniężne, np. bank.
LIMIT KREDYTU Maksymalna wysokość kredytu do wykorzystania.
MINIMALNA WYMAGANA SPŁATA Określona w umowie kredytowej część zadłużenia, która musi być regularnie spłacana przez dłużnika.
OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ Ocena możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę dokonywana przez bank.
W czasie oceny brane są pod uwagę zarobki, aktualne zatrudnienie, inne zobowiązania.
ODSETKI Zapłata za korzystanie przez pewien okres z pożyczonych pieniędzy.
ODSETKI KARNE Odsetki należne za nieterminową spłatę kredytu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY KREDYTU Możliwość rozwiązania umowy kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
OKRES BEZODSETKOWY (GRACE PERIOD) Okres czasu, przez który kredytodawca nie nalicza odsetek za korzystanie z kredytu.
OKRES KREDYTOWANIA Okres czasu, na który udzielono kredytu i po upływie którego kredyt musi zostać całkowicie spłacony.
OPŁATA KARNA Opłata o stałej wysokości, należna za nieterminową spłatę kredytu.
OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA Opłata pobierana przez bank za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
OPŁATA ZA OBSŁUGĘ KREDYTOWĄ Stała opłata pobierana przez bank (z reguły co miesiąc lub rok) za administrowanie przyznanym kredytem.
OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU Opłata pobierana przez bank, z reguły co miesiąc, za prowadzenie rachunku bankowego.
PODATEK DOCHODOWY Podatek pobierany przez państwo od osiągniętych w danym roku dochodów.
PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Podatek od zysków z działalności finansowej (z lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych itp.).
POLECENIE ZAPŁATY (DIRECT DEBIT) Forma zapłaty, polegająca na upoważnieniu wierzyciela do pobrania należnej sumy wprost z rachunku dłużnika.
PORĘCZENIE Gwarancja spłaty długu na wypadek jego niespłacenia przez dłużnika – pisemne zobowiązanie osoby trzeciej do terminowej spłaty długu, gdy nie będzie robił tego dłużnik.
PROCENT SKŁADANY Odsetki naliczane nie tylko od pierwotnej wysokości kredytu lub inwestycji, lecz także od naliczonych poprzednio odsetek.
PROLONGATA Zawieszenie za zgodą banku spłaty kredytu przez określony czas.
PROWIZJA Opłata za świadczone usługi, której wysokość pozostaje w związku z wysokością transakcji głównej, np. bank pobiera prowizję jako pewien procent przyznanego kredytu.
PRZEWŁASZENIE NA ZABEZPIECZENIE Czasowe przeniesienie własności kredytowanego towaru na bank, w celu zabezpieczenia spłaty kredytu. W przypadku nieterminowej spłaty kredytu, bank może więc go przejąć i sprzedać.
RACHUNEK BANKOWY Jedna z usług prowadzonych przez bank, pozwalająca właścicielowi rachunku na zarządzanie swoimi środkami. Rachunki bieżące, oszczędnościowe, rachunki kart kredytowych, pożyczki i kredyty związane są z prowadzeniem rachunku bankowego.
RACHUNEK BIEŻĄCY Rachunek bankowy pozwalający właścicielowi na bieżące zarządzanie swoimi pieniędzmi.
RATA Część długu płatna w oznaczonym terminie.
RATY MALEJĄCE Raty spłaty kredytu, zmniejszające się wraz z okresem spłaty kredytu.
RATY RÓWNE Raty spłaty kredytu, ponoszone w takiej samej wysokości przez cały okres trwania umowy kredytowej.
RZECZYWISTA ROCZNA STOPA OPROCENTOWANIA Wyrażony procentowo koszt kredytu obejmujący wszystkie opłaty i prowizje ponoszone przez kredytobiorcę w związku z zaciągnięciem kredytu.
SALDO Suma pieniędzy na rachunku bankowym.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Kwota pieniędzy płacona za objęcie ochroną ubezpieczeniową.
SUMA UBEZPIECZENIA Maksymalna suma pieniędzy, określona w polisie, którą towarzystwo wypłaci w razie zajścia szkody.
TERMIN SPŁATY Umownie określony termin, w którym musi nastąpić spłata raty kredytu, przy czym często za termin spłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek wierzyciela, a nie faktyczną datę płatności np. na poczcie.
UBEZPIECZENIE Umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w razie zajścia określonego zdarzenia, a Ty do zapłaty składki.
UBEZPIECZENIE KREDYTU Wymagane przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu w formie ubezpieczenia.
UBEZPIECZONY Osoba, której majątek, zdrowie lub życie podlega ochronie ubezpieczeniowej.
UGODA Dobrowolne porozumienie między dłużnikiem i wierzycielem w nowy sposób regulujące stosunki między nimi.
WCZEŚNIEJSZA SPŁATA Spłata całego długu dokonana przed terminem wynikającym z umowy.
WEKSEL Dokument, sporządzany na piśmie według określonego wzoru, nakazujący dłużnikowi wypłatę określonej sumy pieniędzy określonej osobie.
WINDYKACJA Działania podejmowane przez bank w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca swojego długu.
WNIOSEK O KREDYT Formularz bankowy, który wypełnia osobowa wnioskująca o kredyt. We wniosku podaje się informacje, które umożliwiają bankowi podjęcie decyzji kredytowej.
WYCIĄG Dokument przesyłany klientowi przez bank z reguły co miesiąc, wyszczególniający transakcje przeprowadzane na rachunku.
ZABEZPIECZENIE KREDYTU Majątek kredytobiorcy, wymieniony w umowie kredytu, który bank może zająć w sytuacji gdy kredytobiorca nie spłaca swojego długu. Najczęściej wymagane przez banki zabezpieczenia spłaty kredytu to:
– przewłaszczenie
– poręczenie
– zastaw rejestrowy
– cesja praw z tytułu umowy ubezpieczeniowej
– hipoteka
– weksel in blanco
ZASTAW Zabezpieczenie kredytu, najczęściej w formie wpisu w dowodzie rejestracyjnym zakupionego na kredyt samochodu.
ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu w terminie i wysokości określonej w umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>